Јавне набавке

 Набавка мале вредности – услуга организације путовања

Набавка се спроводи у две истоврсне партије:
Партија број 1. – Извођење екскурзије за ученике од 1. до 4. разреда
Партија број 2 -Извођење екскурзије за ученике од 5. до 8. разреда

 Предмет јавне набавке: Добра-Набавка производа за чишћење за потребе Основне школе “Ђура Филиповић” Плочица (набавка је предвиђена у Плану набавки на коју се закон не примењује за 2024.годину)

Опис предмета набавке: јавној набавka добара-интерактивних табли са пројектором

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину

Опис предмета јавне набавке: набавка услуга – организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2018/2019. годину.

Copyright © 2024 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица